Přípony

Písmena nacházející se mezi kořeny a koncovkami slova:

přípony pro živé bytosti:

+ ul (osoba): juna = mladý, junulo = mladík
+ an (člen): urbo = město, urbano = měšťan
+ ist (povolání): pano = chléb panisto = pekař

+ in (ženský rod): patro = otec, patrino = matka
+ id (potomek): koko = kur, kokido = kuře
+ estr (vedoucí): urbo = město, urbestro = starosta

přípony pro věci:

+ aĵ (věc): trinki = pít, trinkaĵo = nápoj
+ il (nástroj): tranĉi = řezat, krájet,
tranĉilo
= nůž
+ ar (vyšší celek): arbo = strom, arbaro = les
+ er (část): neĝo = sníh, neĝero = vločka
+ ej (místo): baki = péct, bakejo = pekárna
+ uj (nádoba): supo = polévka, supujo = polévková mísa
+ ing (držák, násadka): kandelo = svíce,
kandelingo
= svícen

abstraktní:

+ ec (vlastnost): bela = krásný, beleco = krása
+ ism (hnutí, směr): nacio = národ,
naciismo
= nacionalismus

přístup:

+ ebl (možnost): kompreni = rozumět,
komprenebla
= pochopitelný
+ em (tendence): kredi = věřit,
kredema
= důvěřivý
+ ind (vhodnost): miri = divit se, mirinda = podivuhodný
+ end (nutnost): pagi = platit, pagenda = zpoplatněný, placený

slovesa:

+ ig (udělat něco nějakým): sidi = sedět,
sidigi
= posadit
+ iĝ (stát se): sidiĝi = posadit se

přípony obecné:

+ et (zmenšení): domo = dům,
dometo
= domeček
+ eg (zvětšení): domego = velký dům
+ aĉ (zhoršení významu): domaĉo = barabizna
+ ad (trvání): parolo = promluva,
parolado
= mluvení, proslov
+ um (jiné případy): akvo = voda, akvumi = zalévat

PŘEDPONY

Písmena vkládaná před slovní kořen:

bo+ (příbuznost): bopatro = tchán
ge+ (obojí pohlaví): gepatroj = rodiče, otec a matka
eks+ (bývalý, ex-): eksministro = exministr
pra+ (pra-): avo = děda, praavo = praděda
fi+ (špatnost): knabo = chlapec, fiknabo = uličník
dis+ (roz-): doni = dát, disdoni = rozdat
mal+ (opak): bono = dobro, malbono = zlo
bela = hezký, malbela = ošklivý
ami = milovat, malami = nenávidět
antaŭ = před, malantaŭ = za
mis+ (chyba): fari = dělat, misfari = zkazit
ek+ (začátek): ridi = smát se, ekridi = rozesnát se smát
re+ (opakování): fari = dělat, refari = znovu dělat

TVOŘENÍ SLOV

Esperanto je jako stavebnice LEGO: stačí přidat koncovky ke kořenům slov. Potom se tvoří slova pomocí předpon a přípon nebo zkrátka spojováním jednotlivých kořenů:
vapor+ŝip+o (pára+loď) = parní loď
okul+vitr+o+j (oko+sklo) = brýle
sam+temp+e (stejný+čas) = současně

Ve složených slovech má rozhodující význam poslední použitý slovní kořen:
maŝin+skrib+o (stroj+písmo) = strojové písmo
skrib+maŝin+o (psát+stroj) = psací stroj

Autor: Marek Blahuš, "La PakEo" - Esperanto máš v kapse