Příčestí

přít. min. bud.
oznamovací zp. +as +is +os
příčestí činné +ant-a +int-a +ont-a
příčestí trpné +at-a +it-a +ot-a

příčestí činné:
mi estas kantinta = jsem ten, který zpíval
mi estas kantanta = jsem ten, který zpívá
mi estas kantonta = jsem ten, který bude zpívat
vi estis skribinta = byl jsi ten, který byl píšící
vi estis skribanta = byl jsi ten, který (zrovna) píše
vi estis skribonta = byl jsi ten, který bude psát
ŝi estos foririnta = bude ta, která odešla
ŝi estos foriranta = bude ta, která odchází
ŝi estos forironta = bude ta, která odejde
příčestí trpné:
la akvo estas trinkita = voda je vypita
la akvo estas trinkata = voda je pita
la akvo estas trinkota = voda se bude pít
la pano estis manĝita = chléb byl jezen (již dříve)
la pano estis manĝata = chléb byl jezen (právě tehdy)
la pano estis manĝota = chléb byl připravený k jídlu
la foto estos vidita = fotka bude prohlédnuta
la foto estos vidata = fotka bude prohlížena
la foto estos vidota = fotka bude připravena k prohlédnutí

Autor: Marek Blahuš, "La PakEo" - Esperanto máš v kapse