Porovnávání

podřazenost: malpli... ol = méně...než
nadřazenost: pli...ol = více...než
pli granda ol mi = větší než já
rovnost: tiel... kiel = tak...jak(o)
tiel stulta kiel vi = tak hloupý jako ty
3. stupeň příd. jména:la plej = nejvíc, la malplej = nejméně

SPOJKY

podřadící: ĉar = protože, kvankam = ačkoli, ke = že, kvazaŭ = jakoby, se = pokud, jestliže
slučovací: sed = ale, = nebo, kaj = a, do = tedy, takže, nu = nuže, no, nek = ani

PŘÍSLOVCE (nesklonná)

hieraŭ = včera preskaŭ = skoro
hodiaŭ = dnes apenaŭ = stěží, sotva
morgaŭ = zítra nur = jen, jenom
nun = teď, nyní almenaŭ = alespoň
ĵus = zrovna (v. min.) ankaŭ = také
tuj = hned = dokonce
baldaŭ = brzy tre = velmi
jam = už tro = příliš
ankoraŭ = ještě for = pryč

PŘEDLOŽKY

al = k, ke antaŭ = před apud = vedle
ĉe = u ĉirkaŭ = asi, okolo ekster = mimo
de = od, ode dum = během ekde = od (čas)
el = z, ze en = v, ve, do ĝis = až, až do
inter = mezi kontraŭ = proti krom = kromě
kun = s, se sen = bez laŭ = podle
malgraŭ = navzdorypor = pro, na post = po, za
pri = o pro = pro, kvůli sub = pod
per = předl. 7. pádu sur = na tra = skrz
anstataŭ = namísto malantaŭ = za
super = nad trans = přes

KONVERZACE

saluton! = ahoj! ĝis revido! = na shledanou!
bonan tagon! = dobrý den!
bonan nokton! = dobrou noc!
mi nomiĝas... = jmenuji se...
kiel vi fartas? = jak se máš?
bone, dankon = dobře, děkuji
ju pli...des pli... = čím víc... tím víc...
nek...nek... = ani...ani... ĉu...ĉu... = buď...anebo...

Autor: Marek Blahuš, "La PakEo" - Esperanto máš v kapse