Osobní zájmena

mi (já), vi (ty), li (on), ŝi (ona), ĝi (ono - pro věci a zvířata), oni (neurčité zájmeno, překládá se jako zvratné „se“ ), ni (my), vi (vy), ili (oni, ony), si (se, zvratné zájmeno).
Pokud k osobnímu zájmenu přidáme koncovku a, vytvoříme zájmeno přivlastňovací: mia, via, lia... = moje, tvoje (vaše), jeho... la mia... = ten/ta/to moje...

ČASOVÁNÍ SLOVES

Stejná koncovka pro všechny osoby v každém čase (žádné nepravidelné sloveso):

+as = přítomnost
+is = minulost
+os = budoucnost
+us = podmiňovací způsob
+u = rozkaz
+i = infinitiv

paroli, mi parolas = mluvit, (já) mluvím
li parolus, ŝi parolus = (on) by mluvil, (ona) by mluvila
ni parolis, ili parolis = (my) jsme mluvili/y, oni/ony/ona mluvili/y/a
oni parolas = mluví se, (vi) parolu! = mluv/te!

Autor: Marek Blahuš, "La PakEo" - Esperanto máš v kapse