Čtvrtý pád

Předmět ve větě vyjádříme tak, že na konec daného podstatného jména připojíme písmeno n a zrovna tak i k přídavnému jménu nebo přivlastňovacímu zájmenu, které k němu patří. Akuzativ -n na konci příslovce nebo příslovečného určení místa slouží k vyjádření změny místa; může také nahradit předložku.

mi trinkas akvon (akv+o+n) = (já) piji vodu
mi amas vin (vi+n) = miluji tě
mi iras Parizon (Pariz+o+n) = jedu/jdu do Paříže
mi venos lundon (lund+o+n) = (já) přijdu v pondělí

OTÁZKY ZJIŠŤOVACÍ

Abychom mohli utvořit otázku, stačí na začátek normální oznamovací věty přidat slůvko ĉu:
Ĉu li manĝas? = Jí (on)?
- Jes, li manĝas = Ano, (on) jí.
- Ne, li trinkas = Ne, (on) pije.

ZÁPOR

K utvoření záporu ve větě postačí vložit slovíčko ne před slovo, které popíráme, negujeme.

mi ne kantas = (já) nezpívám
ne mi kantas = (já) nezpívám – ve smyslu: nejsem to já, kdo zpívá

Autor: Marek Blahuš, "La PakEo" - Esperanto máš v kapse