Abeceda & Výslovnost

Hra Scrabble s poskládaným slovem Esperanto

Všechny hlásky se vyslovují stejně jako v češtině a zrovna tak všechna slova zapisujeme tak, jak je slyšíme, takže nemůžeme udělat žádnou pravopisnou chybu! Esperantská abeceda nemá písmena Q, W, X a Y. Zejména chybějící Y vypadá z pohledu českého studenta velmi lákavě ;o) Kromě toho tu máme dalších 6, která se od naší abecedy odlišují: Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ a Ŭ. Výslovnost: A, B, C, Ĉ (jako Č), D, E, F, G, Ĝ (jako DŽ ve slově «džem »), H, Ĥ (jako CH), I, J, Ĵ (jako Ž), K, L, M, N, O, P, R, S, Ŝ (jako Š), T, U, Ŭ (jako U ve slově « auto »), V, Z.

Slabiky di, ti, ni vyslovujeme tvrdě - tedy dy, ty, ny.

V esperantu je přízvuk vždy na předposlední slabice.

KONCOVKY

Žádné výjimky v esperantu!

Všechna podstatná jména končí na o
skrib+O = písmo

přídavná jména na a
skrib+A = písemný

odvozená příslovce na e
skrib+E = písemně

infinitivy sloves na i
skrib+I = psát

množná čísla na j
skrib+O+J = písma

Jediný určitý člen v esperantu: la; pro všechna jména rodu mužského, ženského i středního, pro číslo jednotné i množné: la skribo = (to) písmo, la skriboj = (ta) písma. Člen neurčitý neexistuje: skribo = (jedno) písmo, skriboj = (nějaká) písma.

Autor: Marek Blahuš, "La PakEo" Esperanto máš v kapse